SUDST - viac ako len autoservis

 • Typové skúšky a skúšky konformity

 • - skúšky technických, ergonomických a bezpečnostných vlastností vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely ich schvaľovania v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení ďalších predpisov.

 • Skúšky jednotlivo vyrobených, dovezených alebo prestavaných vozidiel

 •  - pre ich schválenie Obvodným úradom pre dopravu a pozemné komunikácie vrátane vypracovania návrhov ZTO.

  • Skúšky po prestavbe

  •  - vozidla montážou schváleného, jednotlivo dovezeného, alebo typovo schváleného zriadenia (LPG)

    

  Homologizačné skúšky

 • - odborný výkon skúšok hromadne vyrobených alebo dovezených cestných vozidiel podľa osobitných predpisov: smerníc ES a predpisov EHK OSN v ich aktuálnom znení.

  Meranie spotreby paliva

  • Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov :

  -      Meranie základnej spotreby paliva cestných motorových vozidiel podľa normy STN 30 0510

  -    Meranie spotreby paliva nákladných automobilov a autobusov podľa normy STN 30 0515

  -    Meranie spotreby motocyklov podľa normy STN ISO 7860

  -    Meranie prevádzkovej spotreby paliva (reálna prevádzka, pripojenie prívesu, opotrebované vozidlo, časté zastavenia, použitie klimatizácie, pripojenie prívesu, dodatočného chladenia a pod. podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka)