Divízia TEST

Certifikáty vydané na našu spoločnosť k nahliadnutiu TU.

Skúšobné laboratórium SL Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
( COCV )
Poverená technická služba
overovania vozidiel
  • SÚDST, s. r. o.       ako Technická služba vykonáva overovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na základe poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
  • SÚDST, s. r. o. ako autorizovaná osoba SKTC-103, notifikovaná osoba č. 1294 vykonáva činnosti v rozsahu autorizácie vydanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  • SÚDST, s. r. o. na základe poverenia Banským úradom vykonáva skúšky vybraných banských zariadení
  • Novinka zo dňa 20.12.2010
    SÚDST, s. r. o. ako autorizovaná osoba vykonáva úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov na základe rozhodnutia o autorizácii vydanej       Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR